įstatai

 2010 m. gegužės 14 d. vykusiame visuotiniame Lietuvos geografų draugijos susirinkime buvo priimti nauji Draugijos įstatai

 

 

LIETUVOS GEOGRAFŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

 

I. BENDRIEJI PRINCIPAI

 

1. Lietuvos geografų draugija (toliau – Draugija) yra savanoriška savarankiška mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti geografus ir kitus fizinius ir juridinius asmenis, besidominčius geografijos mokslu bei mokymu ir remiančius jų pažangą. Draugija įsteigta 1934 m. sausio 26 d.

2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos geografų draugijos įstatais (toliau – Įstatai) ir kitais teisės aktais.

3. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija. Ji turi savo ženklą, antspaudą, narių bilietus, blankus, sąskaitas banke.

4. Draugijos pavadinimas – Lietuvos geografų draugija.

5. Draugijos teisinė forma – asociacija.

6. Draugija bendradarbiauja su valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

7. Draugija įstatymų nustatyta tvarka savo lėšomis papildyti turi teisę steigti įmones ir fondus.

8. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Draugijos veiklos trukmė yra neribota.

 

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

10. Draugijos veiklos tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą siekiant stiprinti geografijos mokslo reikšmę.

11. Pagrindiniai Draugijos uždaviniai yra:

11.1. aktyvios geografų bendruomenės kūrimas ir palaikymas;

11.2. atstovavimas Lietuvos geografų bendruomenės interesams ir jų gynimas Lietuvoje ir užsienyje;

11.3. geografijos mokslo, žinių, geografinių idėjų ir geografinio mąstymo propagavimas;

11.4. Lietuvos valstybės geografinių problemų skelbimas visuomenei ir jų sprendimų skatinimas;

11.5. Lietuvos geografų mokslinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos koordinavimas.

12. Spręsdama šiuos uždavinius Draugija:

12.1. plėtoja ryšius su Draugijos veiklai aktualiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis; Draugija yra Lietuvos geografų bendruomenės atstovė tarptautinėse geografų organizacijose;

12.2. organizuoja mokslinius, pažintinius ir kitus Draugijos narių ar viešuosius renginius; siunčia savo atstovus į kitus Draugijos veiklai aktualius renginius;

12.3. padeda Draugijos nariams kelti mokslinę kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokyklose;

12.4.organizuoja mokslinės, informacinės, metodinės literatūros leidybą;

12.5. dalyvauja teisės aktų rengimo ir įgyvendinimo veikloje;

12.6. sprendžia aktualias geografinių pavadinimų ir geografinės terminijos problemas, siekia terminijos aprobavimo;

12.7. teikia suinteresuotiesiems asmenims ir institucijoms geografinę informaciją;

12.8. skatina ir remia geografinio pobūdžio tiriamuosius, šviečiamuosius ir kitus darbus; savo iniciatyva arba pagal užsakymus vykdo geografinius tyrimus, atlieka geografinę ir geoekologinę ekspertizę ir prognozę;

12.9. rūpinasi geografijos dalyko mokymu švietimo įstaigose: padeda rengti geografijos mokymo programas, vadovėlius ir mokymo priemones, olimpiadas, organizuoti jaunųjų geografų ir kitokias mokyklas; teikia dalykinę, metodinę ir praktinę paramą geografijos mokytojams ir dėstytojams;

12.10. kaupia geografijos mokslo Lietuvoje istorinę medžiagą;

12.11. steigia Draugijos apdovanojimus;

12.12. įstatymų nustatyta tvarka steigia juridinius asmenis, tampa jų dalyve;

12.13. įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja;

12.14. samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai.

13. Siekdama savo tikslų Draugija veikia švietimo, kultūros, mokslinių tyrimų, leidybos, reklamos, mokymo ir konsultavimo bei informacinių paslaugų teikimo srityse, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo ir kitose visuomenei naudingose veiklos srityse. Draugija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, gali vykdyti įstatymams neprieštaraujančią ir Įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, kuri atitinka jos veiklos tikslą ir uždavinius. Draugija vykdo šią veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 red.; Žin., 2007, Nr. 119-4877):

13.1. spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas: kitas spausdinimas (18.12), parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13), įrišimas ir susijusios paslaugos (18.14), įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20);

13.2. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą: užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (47.91), kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);

13.3. apgyvendinimo veikla: poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20), vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

13.4. leidybinė veikla: knygų leidyba (58.11), žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12), žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14), kita leidyba (58.19), kita programinės įrangos leidyba (58.29);

13.5. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla: kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13), kino filmų rodymas (59.14), garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);

13.6. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla: kompiuterių programavimo veikla (62.01), kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09);

13.7. informacinių paslaugų veikla: duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla (63.1), kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);

13.8. pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla: rizikos ir žalos vertinimas (66.21);

13.9. teisinė ir apskaitos veikla: bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);

13.10. pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla: viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21), konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);

13.11. architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė: aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas (71.20.10);

13.12. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla: gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.20), technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.50), humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.10), socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.20);

13.13. reklama: reklama (73.1), rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

13.14. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla: specializuota projektavimo veikla (74.10), fotografavimo veikla (74.20), vertimo raštu ir žodžiu veikla (74.30), kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90);

13.15. nuoma ir išperkamoji nuoma: intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma (77.40);

13.15. įdarbinimo veikla: kitas darbo jėgos teikimas (78.30);

13.16. kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla: ekskursijų organizatorių veikla (79.12), kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);

13.17. administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla: fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19); užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla (82.20); posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

13.18. švietimas: kultūrinis švietimas (85.52); kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59), švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

13.19. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla: kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

13.20. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla: meninė kūryba (90.03);

13.21. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla: bibliotekų ir archyvų veikla (91.01), muziejų veikla (91.02), istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas (91.03);

13.22. azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla: loterijų organizavimo veikla (92.00.10);

13.23. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla: kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29)

Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamas licencijas ir/ar leidimus.

 

III. DRAUGIJOS NARIAI

 

14. Draugijos nariu gali tapti:

14.1. kiekvienas 18 metų sulaukęs asmuo, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis Įstatus, dalyvaujantis Draugijos veikloje ir mokantis nario mokestį;

14.2. juridinis asmuo, kurio veikla neprieštarauja Draugijos veiklos tikslams, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis Įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį

15. Į Draugiją priimama Draugijos valdybai (toliau – Valdyba) pateikus rašytinį prašymą, kuriame nurodomi asmens duomenys ir informacija ryšiams. Draugijos stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka Įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama Draugijos visuotinio narių susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimu atskiru dokumentu.

16. Priėmimo klausimą sprendžia Valdyba. Asmuo tampa Draugijos nariu, jei jo kandidatūrą Valdyba patvirtina paprasta balsų dauguma. Valdybos posėdyje, kuriame svarstomas naujų narių priėmimas ir jei tam neprieštarauja nei vienas narys, gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais nariais.

17. Asmenys, pageidaujantys tapti naujais nariais, nedalyvavę Valdybos posėdyje, apie priimtą sprendimą informuojami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

18. Asmuo Draugijos nariu tampa ir visas Įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.

19. Draugijos narys įtraukiamas į Draugijos narių apskaitos sąrašą ir jam išduodamas nustatyto pavyzdžio nario pažymėjimas.

20. Draugijos narių sąrašą tvarko Draugijos prezidentas (toliau – Prezidentas) arba jo įgaliotas asmuo. Su Draugijos narių sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys.

21. Iš eilės trejus metus nemokėjęs nario mokesčio ir apie save neinformavęs narys vienašališku Valdybos sprendimu pripažįstamas praradęs Draugijos narystę, ir jam tai pranešama asmeniškai.

22. Draugijos nariai turi teisę:

22.1. dalyvauti ir balsuoti Susirinkime;

22.2. rinkti ir būti renkami į Draugijos valdymo ir revizijos organus;

22.3. gauti informaciją apie visus Draugijos bei jos padalinių renginius ir juose dalyvauti;

22.4. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;

22.5. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

22.6. teikti žodinius ir rašytinius siūlymus dėl Draugijos veiklos, nutarimų;

22.7. naudotis Draugijos sukaupta informacija, susijusia su profesine, moksline ar pedagogine veikla;

22.8. inicijuoti Susirinkimo sušaukimą svarbiems Draugijos klausimams spręsti;

22.9. ginčyti teisme Draugijos valdymo organų nutarimus;

22.10. bet kada išstoti iš Draugijos Įstatų nustatyta tvarka. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

22.11. turėti kitas teisės aktų nustatytas teises.

23. Draugijos nariai privalo:

23.1. laikytis Įstatų ir vykdyti Draugijos valdymo organų nutarimus;

23.2. dalyvauti Draugijos veikloje;

23.3. kasmet iki einamųjų metų pabaigos sumokėti nario mokestį.

24. Narystės Draugijoje nutraukimas:

24.1. iš Draugijos išstojama savanoriškai pateikus rašytinį prašymą Valdybai. Išstojimo data yra prašymo įteikimo data;

24.2. narys gali būti pašalintas iš Draugijos už Lietuvos Respublikos įstatymų arba Įstatų pažeidimus. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima Valdyba 2/3 posėdyje dalyvavusių Valdybos narių balsų dauguma;

24.3. narystė nutrūksta nariui tapus neveiksniu ar mirus.

 

IV. KITI DRAUGIJOS VEIKLOS DALYVIAI

 

25. Kiti Draugijos veiklos dalyviai yra garbės nariai ir rėmėjai.

26. Garbės nariais gali būti asmenys, ypač nusipelnę geografijos mokslui, pasižymėję Draugijos veikloje, kuriuos, Valdybai pasiūlius, paprasta balsų dauguma tvirtina Susirinkimas. Garbės nariai nemoka stojamojo ir nario mokesčio.

27. Rėmėjai gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys, materialiai remiantys Draugijos veiklą ir pritariantys Draugijos tikslams.

28. Rėmėju tampama pagal sutartį, pasirašytą Draugijos prezidento Valdybai pritarus. Rėmėjai nemoka stojamojo ir nario mokesčio.

29. Draugijos rėmėjai turi teisę gauti informaciją apie Draugijos veiklą, renginius, juose dalyvauti be balso teisės ir reklamuoti savo produkciją.

 

V. DRAUGIJOS VALDYMAS

 

30. Draugijos valdymo organai yra: aukščiausias organas – Susirinkimas – suvažiavimas, kolegialus valdymo organas – Valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Prezidentas, kitas organas – Revizijos komisija.

31. Susirinkimas:

31.1. keičia Įstatus;

31.2. priima sprendimą keisti Draugijos buveinę;

31.3. iš Draugijos narių renka ir atšaukia Valdybą ir Prezidentą;

31.4. renka ir atšaukia 3 (trijų) narių Revizijos komisiją;

31.5. nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

31.6. tvirtina Draugijos metinę finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, biudžetą;

31.7. tvirtina prioritetines Draugijos veiklos kryptis;

31.8. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

31.9. suteikia Draugijos garbės nario vardą;

31.10. svarsto kitus Draugijai rūpimus klausimus ir priima atitinkamus nutarimus.

32. Susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami. Draugijos narys gali raštu įgalioti kitą narį atstovauti jam visais darbotvarkės klausimais ir už jį balsuoti priimant nutarimus.

33. Valdyba privalo sušaukti Susirinkimą kasmet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Draugijos finansinių metų pabaigos. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę Valdyba privalo informuoti Draugijos narius Draugijos interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Susirinkimo. Jeigu į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos tvirtinimo, pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą laikantis šiame punkte numatytų terminų įteikiamas kiekvienam nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku.

34. Susirinkimo nutarimai įsigalioja, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė Susirinkimo dalyvių. Jeigu kvorumo nėra, per 30 dienų turi būti sušaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu kiek narių dalyvauja, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė Susirinkimo dalyvių. Nariai apie pakartotinį Susirinkimą turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki numatomo Susirinkimo dienos Įstatų 33 punkte nustatyta tvarka. Nutarimai tam tikrais klausimais (keičiant Draugijos Įstatus, priimant nutarimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) galioja, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Susirinkimo dalyvių.

35. Neeilinis Susirinkimas gali būti šaukiamas Prezidento, Valdybos arba Revizijos komisijos iniciatyva, arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/5 Draugijos narių.

36. Susirinkimo nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jeigu kitaip nenustato Susirinkimas.

37. Susirinkimo metu turi būti rašomas protokolas. Protokolą pasirašo Susirinkimo dalyvių išrinktas Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridedama:

37.1. Susirinkime dalyvavusių Draugijos narių sąrašas;

37.2. kitų Draugijos veiklos dalyvių sąrašas;

37.3. įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;

37.4. dokumentai, įrodantys, kad nariai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą;

38. Tarp Susirinkimų Draugijos veiklai vadovauja Valdyba, kuri yra kolegialus Draugijos valdymo organas. Valdyba renkama 3 (trejiems) metams visuotinio Susirinkimo metu. Valdybą sudaro 9 (devyni) Susirinkimo išrinkti nariai, tarp jų Draugijos prezidentas, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.

39. Valdyba:

39.1. šaukia Susirinkimą, prieš mėnesį apie jo laiką, vietą ir numatomą dienotvarkę pranešdama Draugijos interneto svetainėje ir informuodama Draugijos skyrius ir sekcijas (jei tokie yra);

39.2. rengia ir tvirtina metinę Draugijos veiklos programą (gaires) ir Draugijos biudžeto projektą;

39.3. nustato prioritetines Draugijos veiklos kryptis ir teikia jas tvirtinti Susirinkimui;

39.4. pateikia Susirinkimui metinę Draugijos veiklos ataskaitą;

39.5. vykdo Susirinkimo nutarimus;

39.6. priima sprendimus dėl Draugijos buveinės pakeitimo ir informuoja apie tai Juridinių asmenų registrą;

39.7. operatyviai Draugijos interneto svetainėje informuoja Draugijos narius apie Valdybos priimtus sprendimus;

39.8. iš Valdybos narių renka Prezidento pavaduotoją;

39.9. sudaro darbo grupes programoms, projektams ir renginiams organizuoti;

39.10. svarsto Draugijos narių pasiūlymus ir pageidavimus;

39.11. priima sprendimus dėl Draugijos padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

39.12. nustato Draugijos apdovanojimų skyrimo ir teikimo tvarką.

40. Valdyba renkasi posėdžiams ne rečiau kaip kas 3 (trys) mėnesiai. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys ir pirmininkas.

41. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.

42. Valdybos sprendimas yra laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių jos narių.

43. Nariai turi lygias balso teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.

44. Nedalyvaujantis Valdybos posėdyje Valdybos narys turi teisę pareikšti savo nuomonę raštu.

45. Valdybos narys gali balsuoti pats arba už save įgalioti balsuoti kitus asmenis.

46. Prezidentas yra vienasmenis Draugijos valdymo organas. Jis kartu yra ir Valdybos pirmininkas.

47. Prezidentas vadovauja Draugijos veiklai ir atlieka šias funkcijas:

47.1. vadovaudamasis Susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais, veikia Draugijos vardu ir atstovauja Draugijai valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse organizacijose, pasirašo sutartis, tvirtina dokumentus, organizuoja finansinę apskaitą, jos vardu atlieka visus Įstatuose numatytus veiksmus;

47.2. organizuoja Valdybos posėdžių sušaukimą ir rengia posėdžių darbotvarkes;

47.3. atsako už Draugijos metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos ir Draugijos veiklos ataskaitos sudarymą, Draugijos biudžeto ir veiklos plano pateikimą Valdybai;

47.4. įgyvendina Valdybos ir Susirinkimo nutarimus;

47.5. tvarko Draugijos narių apskaitą;

47.6. tvarko Draugijos interneto svetainę;

47.8. per nustatytą laikotarpį informuoja apie Susirinkimo ir kitus nutarimus, sprendimus ar pranešimus, su kuriais reikia supažindinti Draugijos narius ar kitus asmenis, paskelbiant apie tai Draugijos interneto svetainėje arba asmeniškai.

48. Prezidentas gali įgalioti kitus asmenis atlikti jam paskirtas funkcijas.

49. Prezidentą renka Susirinkimas 3 (trejiems) metams. Prezidentu tas pats asmuo negali būti renkamas ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Prezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikui, jeigu jo veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems Įstatams. Nutarimą dėl Prezidento atšaukimo priima Susirinkimas paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.

50. Prezidentui sustabdžius (nutraukus) savo veiklą Draugijoje ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo pareigų, šiam laikotarpiui arba iki Susirinkimo nutarimų priėmimo Prezidentą pavaduoja Prezidento paskirtas laikinai šias pareigas vykdyti asmuo. Artimiausiame eiliniame Susirinkime renkamas naujas Draugijos prezidentas.

51. Draugijos dokumentus tvirtina Prezidentas, jam nesant Prezidento raštu įgaliotas jo pavaduotojas. Finansinius dokumentus tvirtina Prezidentas arba jo raštu įgaliotas pavaduotojas.

 

VI. DRAUGIJOS PADALINIŲ STEIGIMO ir LIKVIDAVIMO TVARKA

 

52. Draugijos padaliniai – sekcijos (kuriamos pagal darbo profilį ar interesus) ir skyriai (sudaromi darbo arba gyvenamojoje vietoje) vienija narių veiklą sprendžiant Draugijos uždavinius. Padalinių įsteigimą tvirtina Valdyba.

53. Draugijos sekcijos ir skyriai nėra juridiniai asmenys. Jie veikia savarankiškai, vadovaudamiesi Įstatais. Jų nariai išsirenka pirmininką ir sekretorių. Rinkimai vyksta ne rečiau kaip kas 3 (treji) metai.

54. Draugijoje gali būti kuriami (be skyrių ir sekcijų) laikini ir nuolatiniai (komisijos, darbo grupės ir pan.) padaliniai einamiesiems uždaviniams spręsti. Jų pirmininkus skiria Valdyba.

55. Padalinių santykius su Draugija priklausomai nuo padalinio veiklos pobūdžio nustato Valdyba. Padalinių veiklą gali nutraukti Valdyba.

 

VII. DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

56. Draugijos veiklą kontroliuoja Revizijos komisija. Ją renka Susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui. Revizijos komisiją sudaro Revizijos komisijos pirmininkas ir du komisijos nariai. Revizijos komisijos pirmininką renka Revizijos komisijos nariai. Valdybos nariai ir darbuotojai negali būti Revizijos komisijos nariai.

57. Revizijos komisijos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) Revizijos komisijos nariai. Revizijos komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas.

58. Valdyba bei Prezidentas privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius, buhalterinius ir kitus dokumentus, suteikti kitą reikalingą informaciją.

59. Revizijos komisija:

59.1. tikrina Draugijos metų finansinių ataskaitų rinkinį;

59.2. Susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka Draugijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

59.3. artimiausiame Susirinkime arba Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

59.4. tikrina Draugijos metų veiklos atitiktį Draugijos tikslams ir uždaviniams, prioritetinėms veiklos kryptims, metinei veiklos programai ir kitiems nutarimams.

59.4. Susirinkime pateikia Draugijos veiklos patikrinimų metų ataskaitą;

60. Revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

 

VIII. DRAUGIJOS LĖŠOS IR TURTAS

 

61. Draugija nuosavybės teise valdo lėšas ir kitą materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuriuos jai perdavė fiziniai ir juridiniai asmenys ir kuriuos ji įsigijo remdamasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir vykdydama savo veiklą.

62. Draugijos lėšas sudaro:

62.1. stojamieji ir metiniai narių mokesčiai;

62.2. fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;

62.3. rėmėjų savanoriški įnašai ir kitos įmokos;

62.4. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų paaukotos lėšos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu;

62.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;

62.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.

63. Draugijos turtą sudaro:

63.1. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotas turtas;

63.2. už Draugijos lėšas ir kitas teisėtai įgytas turtas.

64. Lėšos ir turtas gali būti panaudoti Prezidento sprendimu remiantis Valdybos nutarimais įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

IX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS BEI PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

65.Susirinkimo nutarimai ir kiti nutarimai, sprendimai ar pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Draugijos narius ar kitus asmenis, skelbiami Draugijos interneto svetainėje, išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, o Įstatų 21 ir 24.2 punktuose numatytais atvejais – informuojant asmeniškai ne vėliau kaip per 15 dienų po atitinkamo nutarimo ar sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų, sprendimų ar pranešimų paskelbimą  laiku bei asmenų informavimą atsako Prezidentas.

66. Draugijos narys turi teisę susipažinti su Draugijos dokumentais ir kita informacija apie Draugijos veiklą.

67. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Prezidentas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, finansinių ataskaitų rinkinio, Susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų Draugijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

68. Draugijos narys, pateikęs Prezidentui nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su Draugijos dokumentais, kuriuose yra komercinių ar gamybinių paslapčių. Atsisakymas pateikti dokumentus turi būti įformintas raštu. Kilusius ginčus tarp narių ir Prezidento sprendžia Valdyba.

69. Draugijos buveinėje turi būti visų Draugijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys. Nariams pateikiamame sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Draugijos turimus duomenis narių vardai, pavardės, narių įmokėti mokesčiai, narių adresai korespondencijai.

70. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka Draugijos vieša informacija skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“.

 

XI. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

71. Draugija pertvarkoma arba baigia savo veiklą (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka

72. Draugijos veikla nutraukiama, nusprendus jos Susirinkimui, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Likvidavimo tvarką nustato Susirinkimas. Jį vykdo Susirinkimo sudaroma likvidacinė komisija.

73. Draugijos turtas ir lėšos, likę likvidavus Draugiją, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomaisiais darbuotojais sunaudojami likvidacinės komisijos sprendimu nepažeidžiant galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

XII. ĮSTATŲ KEITIMAS

 

1. Įstatai gali būti keičiami Susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.

2. Pakeistus Įstatus pasirašo Prezidentas arba Susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti Įstatus, įgaliotas asmuo.

3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

4. Draugijos buveinė keičiama Susirinkimo narių sprendimu, kuris kartu su kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

 

_________________________________________________

 

Įstatai pasirašyti 2010 m. gegužės 14 d.

 

Susirinkimo įgaliotas asmuo:

Lietuvos geografų draugijos prezidentas

Contact

LIETUVOS GEOGRAFŲ DRAUGIJA

lgd@geo.lt

T. Ševčenkos g. 13, LT-03223 Vilnius

8~5 210 4717

Search site

© 2010 LGD. Visos teisės saugomos.

Make a free websiteWebnode